دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ب) بساطت وجود این اصل از اصول بسیار مهم حکمت متعالیه صدرایی محسوب می شود برای روشن شدن این امر ابتدا باید معنای بسیط و مرکب مشخص شود. امر بسیط جزء ندارد و در ذات آن، ترکیبی نیست، اما... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فیض، معلول، بسیط، تعالی، صدرالمتألهین،

، انجام می گیرد؛ چنین فاعلی دائم الوجود خواهد بود: «الفیض هو التجلی الدائم الذی لم یزل و لا یزال».299 فیض در این معنا به دو گونه تعریف می شود:4-3-3-1. فیض اقدس فیض اقدس، تجلّی حق به حسب... متن کامل

By 92, ago