دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، بینالمللی، کیفری، حقوقی، جهانیشدن، هویت

صادر میکند946 در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)، حکم حکومتی که از جانب فقیه صادر میشود بر تمامی احکام شرعیه مقدم است و بر تمامی مردم واجب است که از حکم حکومتی فقیه تبعیت کنند، ولو این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، بینالمللی، دینی، راهبردی، روشنفکری

روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، بینالمللی، راهبردی، برنامهریزی، بومی

شناخت‌آیندهنگاری و توان‌آیندهنگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آیندهشناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، کیفری، معاهدات، حقوقی، بینالمللی، کنوانسیون

معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان یک تعهد بینالمللی و برای رهایی از مسؤولیت بین المللی انجام می پذیرد. اما در سایر موارد، فرایند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، احکام، بینالمللی، جهانیشدن، هویت، حقوقی

ی بهره جست. طبق نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، فقیهان عادل و حکومت اسلامی دارای اختیاری فراتر از احکام شرعی اولیه و ثانویه نیستند944؛ اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیهی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتماد، شهروندان، امنیت، سیاست، در‌این، حاکمیت

اجتماعی یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، سیاست

تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، عدالت، جمهوری، اسلام، اخلاقی، سیاست

پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم».1166 علاوه بر جایگاه جمهور و عدم تناقض آن با اسلام که در افکار و رویه حضرت امام (ره) مشاهده میشود، موضوع مهم و قابل توجه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکمرانی، کیفری، گفتمان

عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی... متن کامل

By مدیر سایت, ago