دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دیوان، تحدید، فلات، رأی، قاره، دریای

دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد674. در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به... متن کامل

By 92, ago