دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، شجاعت، دینی، معرفتی، آن‌ها، فضیلت

دست کم، به نظرشان ترسناک می رسد.960 بر این اساس،«آنکه شجاعت عقلانی دارد کسی است که به رغم تهدید یا آسیب احتمالی و به ویژه، به رغم داوری یا باوری بدین مضمون که فعالیت مورد نظر خطرناک یا... متن کامل

By 92, ago