فضایی، توپولوژی، شبکۀ، هندسی، جغرافیایی، فضا

تجزیه و تحلیل در نظر گرفته ایم. (Lbid,5,8).با توجه به دیتاهایی که با به کارگیری مدلهای پیشین بدست می آید، این مدل را می توان به عنوان مکمل مدلهای قبلی به کار برد و از سه ویژگی لازم برای... متن کامل