دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیح:شهادت: لا اله الا اللهچهار کلمه : لا – اله – الا – اللهاز سه حرف پدید آمده : لام و الف و هاهفت پاره است : لا – ا – له – ا – لا – ا – للهدوازده حرف است : ل – ا – ا – ل – ه –... متن کامل

By 92, ago