دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، اجتماعی-، -، شیعه، جنایی

تشریع”439 و “ارتکاز عرفی ناشی از مناسبات حکم و موضوع”440 را منشأ ظهور دلیل در ملاک حکم و عامل امکانپذیر شدنِ حجیت تنقیح مناطِ ظنّی دانستهاند که این دو مورد جای بسی امیدواری است... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، -، دینی، گفتمان، فقه

پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت وظیفه “اجتهاد” در واقع، فهم و حل این دشواره، و تمهید مقدماتی برای “جریان نص در تاریخ” است فقه همان فهم انسان مسلمان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، کیفری، حقوقی، معاهدات، -، بینالمللی

مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشان میدهد در اکثر این معاهدات، قواعدی از حقوق کیفری وضع شده است که کشورها را ملزم میکند حقوق داخلی خود را با توجه به مفاد معاهده اصلاح نمایند964 ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوقی، نظامهای، به‌این، جنایی،

جهتگیریهایى مانند پساساختارگرایى، جنبشهاى نسبیگرا و انتقادى دیگر مقارن است. به سخن دیگر، نسبت و پیوند میانرشتهگرایى با نظریهها و جنبشهاى نسبیگراى فوق از آنجا نشأت میگیرد که این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، کیفری، سیاست، جنایی، عدالت

س ملاحظه میکنیم. نمیتوان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، پلیس، کیفری، حقوقی، مأموران، عدالت

فرهنگ جامعه، اولویتبندی اجرای مأموریتها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحتاندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آنگونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکومت، فقه، سوره

عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد... متن کامل

By مدیر سایت, ago