دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دریای، موافقت، سرزمینی، حقوق، دریایی،

چند میدان باشد. * به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، نفت، قرارداد، میادین، اکتشاف، تحدید

ز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفت، موافقت، مخزن، حقوق، دارندگان، قرارداد

صورتی که حقوق داخلی یک کشور مالکیت بر معادن را نتیجه مالکیت بر زمین قرارداده باشد، وجود یک مخزن نفتی در قسمت تحتانی یک قطعه زمین موجب مالکیت بر آن به تبع مالکیت بر زمین می گردد. این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دولتها، قطعنامه، حقوق، مجمع، حاکمیت،

آنها از موارد دیگر می گردد .در نتیجه آستانه لازم برای این مسئله به عنوان یک مسئله جهانی وجود ندارد وضع قواعد یکسان در باره آنها موجب پیچیدگی بیشتر موضوع می شود. البته نمی توان خروج... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کمیسیون، نفت، دولتها، وگاز، حقوق، گزارشگر

همکاری را روشن نمی سازد793. این الزام به همکاری شامل دو قاعده است؛ قاعده اول تعهد به همکاری برای دستیابی به توافق در بهره برداری و اکتشاف منابع و قاعده دوم آن است که در صورت عدم حصول... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حامی، دولتها، تعهد، مسوولیت، نفت

انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.7712) تعهد به اعمال “رهیافت (اصل) اقدامات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ایسلند، کمیسیون، کنوانسیون، نروژ، حقوق، مایلی

اینکه به سورینام پیشنهاد می کرد که در مزایای اقتصادی ناشی از عملیات اکتشافی سهیم شود738. سورینام مدعی بود که اعطای اجازه حفاری گویان به شرکت CGX موجب لطمه به راه حل نهایی مقرر در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دیوان، سورینام، کنوانسیون، تحدید، موافقت، موقت

در موضوع تحدید حدود دریایی نیز دیوان داوری مبادرت به ترسیم خط مرزی دریایی بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف شده، در منطقه ای از دریای سرخ بین دو کشور نمود. دیوان داوری با پیروی از رأی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفت، عربستان، فروزان، ، فرزاد، بشکه

قوت خود باقی است و یکی از مؤلفه های قاعده همکاری منع بهره برداری یک جانبه است. زیرا این اقدام علاوه بر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور مقابل با اصول فنی و کاربردی چون اصل حفظ یک پارچگی... متن کامل

By مدیر سایت, ago