دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، ملکیت، مبیع، عقد، قرارداد، معارض

ت و مالیت وجود ندارد. دلیل اینکه ملکیت وجود ندارد آن است که بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است و تا زمانی که ملکیت موضوع و معروضی نداشته باشد تحقق نمی‌یابد. و از آنجا که امور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مرحوم، تعهد، عقد، وفا، می‌گوید:، وجوب

رفتار معقول و متعارف است و شاید با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتیجه‌ای رسید که اصل حسن نیت اقتضا می‌کند».274 نتیجه آنچه در این قسمت بیان شد آن است که حسن نیت در حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نیت، حقوق، قرارداد، می‌گوید:، حقوق‌دانان، قراردادها

. درواقع حسن نیت در اجرای قرارداد، نه در اندیشه و اراده بلکه در اعمال خارجی متجلی می‌گردد. به نظر می‌رسد منظور از حسن نیت در مقررات و ضوابط مربوط به التزامات قراردادی که نمونه بارز... متن کامل

By مدیر سایت, ago