دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجلس، پارلمان، بریتانیا، انتخابات، انگلستان، عوام

اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند. نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

به عنوان مثال در مادّه 65ق.م آمده است: «وقف به قصد اضرار دیّان نافذ نیست». در این مادّه با اینکه واقف دارای حق عینی بر مال است و دیان نیز حق دینی دارند، عمل حقوقی وقف غیرنافذ دانسته شده... متن کامل

By 92, ago