دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حامی، دولتها، تعهد، مسوولیت، نفت

انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.7712) تعهد به اعمال “رهیافت (اصل) اقدامات... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

به طور کلی، اصول کلی حقوق بین الملل رامی توان اصولی دانست که از قواعد حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی موجود در نظامهای حقوق داخلی یا اصول منتج از منطق حقوقی قابل استنتاج از استدلال... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

با توجه به هزینهی بالای درگیری مستقیم و تجربهی ناخوشایند حضور مستقیم نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، محافل آمریکایی نگاه خود را از قدرت سخت به استفاده از قدرت نرم معطوف کردند. در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعّالی در تشویق سازش در سطح خانواده ها و جوامع محلی داشت. بسیاری از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون برگزار می گردید، بر سازش بین مبارزان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، آزادی، حقوقی، دموکراسی، سیاست، پارادایم

سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود در این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایهداری که مروج لیبرال... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدرنیته، حقوق، -، انتقادی، پسااستعماری، جنایی

ه پستمدرنیسم تجسم آن است چرخه بیمصرف و انگلوار آموزشی در “علوم انسانی” در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق اروپا، یک قرن است که ادامه دارد غربزدگانِ آگاه و ناآگاه ما بر سفره... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-، جنایی، سیاست، مدرنیته، حقوق، فلسفی

داده ها و مدل های غربی سیاست جنایی بزند؟ آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین های سیاست جنایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است اما پرسش اصلی این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل... متن کامل

By 92, ago