دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اینترنتی، آنلاین، مصرفکنندگان، اینترنت، خریداران، خرده

مهارت ها و چالش مصرف کننده در استفاده از اینترنت تصور شده است. ویژگی های وبی مرتبط با مشخصه های کارکردی و لذتی یک وب سایت می باشند یعنی ساختار، تاثیر بخشی، اطلاع بخش و سرگرمی. رفتار... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آنلاین، اینترنت، خریداران، اینترنتی، جغرافیایی، اطلاعاتی

مصرفکنندگان آنلاین بسیاری از فعالیتهای خرید آنلاین را از دست میدهند. برای مثال، مصرفکنندگان آنلاین ارتباطات رو در رو یا حواس پنجگانه (دیدن، لمس کردن، چشیدن، بوییدن و شنیدن) محصولات... متن کامل

By مدیر سایت, ago