دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خطاب، تربیت، قرآن، آیات، الَّذِینَ، ایها

هنگام این سوره نازل شد و خداوند به این وسیله ایشان را شاد کرد.»239بعد از شاد کردن پیامبر9 خداوند گذشته او را به او متذکّر گردید: «آیا تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد؟ و تو را گمشده یافت و... متن کامل

By 92, ago