دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

داستان، خلقت، قدیمی، مخلوقات، ذهن، تکامل

نام گذاری باید احتیاط لازم صورت گیرد. «تعین گرایی» و «صدفه» از سویی از نظر علّیت علمی و پیش بینی پدیدههای مادی و از سوی دیگر از حیث سؤالات مربوط به قدرت برتر و اهمیت آن با هم تفاوت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

داستان، تمثیل، اخلاقی، داستانها، شخصیّتهای، کلّی

که نمونههایش را از جمله در کلیله و دمنه، حدیقهالحقیقۀ سنائی، مثنویهای عطار، مثنوی مولوی و مرزباننامه و دیگر آثار منثور و منظوم میبینیم ـ به طور ضمنی میپذیریم که حیوانات و اشیاء در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفسانی را قوّۀ عقل(Power of Intellect) قوّۀ عاطفه (Emotion Power of)و قوّۀ اراده(Power of Will) بدانیم که هر کس میتواند به تناسب احوال خود، آن را تصدیق کند، ساختهای ذهنی حاصل از این سه قوّۀ نفسانی، بازهم به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

داستان، دیالوگ، ایرج، پدر، کاکوی، برادران

از او در خون خود جاری دارد. او نیز به مانند فریدون، صفات نکوهیده ای چون کین و انتقام و خصوصیات پسندیده ای چون دادگری و عدالت خواهی را توأمان با اسم خود یدک می کشد.دیگر اشخاص داستان: از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فیل‌ها، ، داستان، خرگوش‌ها، (همان:، مأخذ

درختان سرسبز در تصاویر، فصل بهار را تداعی می کند. حکایت مأخذ نیز با بیان نکردن زمان داستان، به این شکل به مکان اشاره می کند: «آورده اند که ماهی خواری بر لب آبی وطن ساخته بود، و به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ماهی‌خوار، ، خرچنگ، (همان:، داستان، حکایت

ه می کند. 3-4-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلیالف. بخشی از متن بازنویسی شده« من در این مورد خیلی فکر کردم. ما زورمان به صیاد نمی رسد و در مقابل او کاری نمی توانیم بکنیم. ولی من فکر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، داستان، خرگوش، شکار، (همان:، حیوانات

آن جاست و با خشم به او نگاه می کند. نعره کشید: «ای شیر گستاخ! حال کارت به جایی رسیده که شکار مرا می گیری؟.» او به تصویر خودش در آب خیره شد و این بار با صدای بلندتری فریاد زد: «حالا این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-4- عناصر داستان– پیرنگ روابط علی و معلولی ساده و اندک، حوادث داستان را به هم پیوند زده است: به دلیل مسیر تنگ عبور مار، سر او زخمی میشود و سرانجام نیز جان خود را از دست میدهد، زیرا... متن کامل

By 92, ago