دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دل، بیت:، غم، کمند، غرقاب، شست

ت که طشت طلا و لگن طلا باشد. || کنایه از آفتاب عالمتاب هم هست. || جام طلا را نیز گویند. (دهخدا،1377)طاس سیمین کنایه از: سفیدی ماه – طشت زر کنایه از: زردی خورشیدمعنی بیت: چون خورشید طلوع کرد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

غم، دل، بیت:، لطف، معشوق، رستم

ن تیری است کوچک. و بعضی گویند آلتی است چوبین و میان خالی که تیر ناوک را در میان آن گذاشته میاندازند و بعضی گویند ناوی باشد از آهن که تیر کوچکی در آن نهند و بعد از آن کمان گذاشته اندازند.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دل، بیت:، غم، عشق، معشوق، لطف

افتادمعنی بیت: از وصال معشوق دورم و از دوری او از پا درآمدهام و این دشوار است. برای کسی این حال از این دست که من به آن دچار شدهام پیش نیاید.بیت7: صبر از مه خرگاهی باشد بدو پی راهی چون... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، -، مفهوم:، دل، ادبی:، آرایه‌های

ح است استعاره از دندان های سپید اوست. 60 – پانصد هجرت از جهان، هیچ ملک چنو نزاد از خلفـای سلطنـت تـا خلفـای راستـین معنی و مفهوم: در این پانصد سالی که از هجرت پیامبر(ص) می گذرد... متن کامل

By مدیر سایت, ago