دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

غم، دل، بیت:، لطف، معشوق، رستم

ن تیری است کوچک. و بعضی گویند آلتی است چوبین و میان خالی که تیر ناوک را در میان آن گذاشته میاندازند و بعضی گویند ناوی باشد از آهن که تیر کوچکی در آن نهند و بعد از آن کمان گذاشته اندازند.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیحات:لیلی و مجنون: لیلی دختر سعد، زنی از قبیله ی بنی عامر عرب است که طرف عشق مجنون قرار گرفت. مجنون لقبی است که به قیس، پسر ملوح (رئیس قبیله ی بنی عامر) داده اند… . بر طبق روایت... متن کامل

By 92, ago