دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اسقاط، ابراء، دین، مدیون، ذمه، ملکیت

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین از بین بردن حق یا ملکیت را توسط صاحب آن در اصطلاح ، اسقاط گویند که در این صورت شخص حق تصرف خود را از بین می برد ، بدون اینکه آن را به دیگری منتقل سازد ولی در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، ذمه، اسقاط، حقوق، مدیون

نظریه اول چون پرداخت قهری ترکه به دین انجام می شود دیگر مجالی برای اعمال ابراء و هبه طلب باقی نمی ماند چون خود به خود وفای به عهد و سقوط تعهد به محض فوت مدیون صورت می گیرد ولی در صورت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، مدیون، قبض، بخشش، حقوقی

عوض نماید عوض به صورت بخشیده مالی با انجام عملی طبیعت عقد هبه مجانی بودن و بلا عوض بودن است شرط عوض هم آن را معوض نمی سازد و این شرط جنبه اصلی ندارد و تخلف از آن موجب خیار خواهد شد.طبق... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دین، مدیون، سقوط، اثبات، مدعی

اولی مشمول ماده 142 ق.آ.د.م خواهند شد. در پاسخ به سوال دوم با اذعان داشت که علت آنکه دعوای متقابل محسوب نمی شوند آن است که اولا طرح اینگونه دعاوی نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابراء، دعوای، مدیون، دین، اثبات، متفرعات

ت به ظاهر کار و اماره های گوناگون روی آورد ولی در نظامی که اعتبار شهادت و اماره در آن محدود است برای استفاده از این وسیله اماره قانونی تمهید می شود(کاتوزیان ،1390 :386). در اجرای ابراء... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، دین، ابراء، سقوط، مدیون، طلبکار

معنوی آن قصد سلب مالکیت خود و ایجاد مالکیت به دیگری است. برای هبه دین لازم است شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند زیرا بخشش دین موجد انتقال طلب به مدیون است . 2-عمل حقوقی تبعی :... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ج) تهاتر قضایی:در مواردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار می باشد که بعدا پس از طرح دعوی در دادگاه حقانیت او ثابت می شود و دادگاه رای به تهاتر آن دو می... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض حاصل نخواهد شد(تحقق اقباض منوط به تحقق قبض می باشد). پس در این گونه موارد، قبض یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه، یعنی ایقاع محسوب می شود. رأی شماره 2661 مورخ 4/12/1316 شعبه یک دیوان عالی کشور... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیح:شهادت: لا اله الا اللهچهار کلمه : لا – اله – الا – اللهاز سه حرف پدید آمده : لام و الف و هاهفت پاره است : لا – ا – له – ا – لا – ا – للهدوازده حرف است : ل – ا – ا – ل – ه –... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رویکرد عینیّت گرا (مسئله -محور)6. رویکرد آرمان گرا (هدف گرا)7. رویکرد خیال پرداز (توّهم گرا)مدل فرآیندی/ مدل نهادی/ مدل گروهی/ مدل نخبگان/ مدل جریان ها و دریچه ها/ مدل نظریه بازی/ مدل... متن کامل

By 92, ago