پوستر، ماویان، (تصویر، چاز، پوستر،، پروژه‌ی

پوستر را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس یک انجمن موسیقی طراحی کردم. برای طراحی این پوستر، از جوانه های دانه های گیاه استفاده کردم و سعی کردم تا احساس خلق یک اثر موسیقی را منتقل کنم.... متن کامل