دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقدمه در رساله ی مورد بحث که نگارنده درصدد تقریر دیدگاه های ابن سینا و ملاصدرا در باب مسئله ی فیض و صدور است، شایسته است قبل از هر چیز به تعریف و توضیح اهم مسائل، مفاهیم و واژه هایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تمایز میان ماهیت و وجود اصل اساسی در وجودشناسی ابن سینا بدون تردید سنگ بنای فلسفه ی ابن سینا در مباحث هستی شناسی، بر اصل تمایز ماهیت و وجود استوار است. اهمیت این اصل به قدری است که وی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیان قاعده: در علت مفیض، سنخیّت بین علت و معلول، لازم است و این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رحمت، فیض، اشرف، خداوند،، ذات، واجب

این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین وجود داشته باشد تا میان علت و هر یک از معلول ها، بتوان سنخیّت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

علم و عملش یکی می شود و همان گونه که علم و قدرت مجردات نسبت به موجودات، عین یک دیگرند.236 صدرالمتألهین در جای دیگری می گوید: در نفس، پیش از آن که به تجرد تام دست یابد، دو جهت است: جهت... متن کامل

By 92, ago