دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیان قاعده: در علت مفیض، سنخیّت بین علت و معلول، لازم است و این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رحمت، فیض، اشرف، خداوند،، ذات، واجب

این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین وجود داشته باشد تا میان علت و هر یک از معلول ها، بتوان سنخیّت... متن کامل

By 92, ago