گفتار دوم : ایران اولین قانون داخلی ایران در زمینه تعریف مناطق دریایی کشور قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24 تیر 1313 است که طبق ماده1 آن، 6 مایل... متن کامل