دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سنتی، سازوکارهای، عدالت، جرایم، سازوکارها، ارتکابی

بسیاری موارد می تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی در یک کشور را از نظر مردم آن کشور زیرسؤال ببرد.341البته نکته ای که به عنوان یکی از چالش های پیش روی سازوکارهای سنتی در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کمیسیون حقیقت و سازش سیرالئون نقش فعّالی در تشویق سازش در سطح خانواده ها و جوامع محلی داشت. بسیاری از مراسمی که توسط کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون برگزار می گردید، بر سازش بین مبارزان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرضیهی این سؤال نیز همانطور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: “مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، فقهی، سنتی، مسلمانان، متون، احکام

عقل اسلامی، به این علمِ روش‏شناختى که در فرهنگهاى پیش و پس از خود بى‏مانند است ‏باز مى‏گردد. علم اصول فقه، نخستین کوشش در جهان براى پدید آوردن علمى براى قانون است؛ علمى که متمایز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، عقل، سنتی، حقوقی

. استدلال،‌این است که یک علم واقعی بایستی بنای خود را در یک سیستم – الگو – بیابد، نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. راه حل موردی را نه در یک مورد دیگر، بلکه در اجرای یک اصل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً رابطه حقوق مدرن با حقوق دینی چیست؟ ثانیاً‌آیا‌این دو، در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند) گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیهها و آزمون آنها عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخشها، ابعاد و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اینترنت، مصرفکنندگان، اینترنتی، آنلاین، سنتی، مصرفکننده

ه تصمیم به امتحان کردن آن نوآوری مذبور اتخاذ گردد، آن را بصورت کامل مورد استفاده قرار میدهد.پذیرش: در مرحله آخر، ممکن است فرد پس از امتحان کردن، تصمیم بگیرد استفاده از آن را همیشگی... متن کامل

By 92, ago