دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، سیاستگذاری، حقوقی، مجمع، سیاستگذار، محیطی،

از دستگاه دیوانی دولت که درگیر با موضوع محیط زیست است، به راحتی بتواند تنگناها و مشکلاتی را که جنبه عمومی داشته و کلیت محیط زیست را خدشه دار کرده اند، شناسایی و به مبادی ذیربط و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

هسته‌ای، خلیج‌فارس، سیاست، ایران،، منطقه‌ای، بین‌المللی

تنها ابزار دیگری از اامپریالیسم غربی و آمریکا است(El-Hokayem,2006:p6-7).با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران و اتخاذ مواضع... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

جنایی، سیاست، آزادی، امنیت، در‌این، –

آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود این درهمشدگی مفهوم... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-، جنایی، سیاست، مدرنیته، حقوق، فلسفی

داده ها و مدل های غربی سیاست جنایی بزند؟ آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین های سیاست جنایی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، -، سنتی، عقل

ث از مبانی، از زیرساختها و چراییهایی سخن میگوید که نظام حقوقی بر آن استوار است از این رو، به نظر من، مکتب سیاست جنایی اسلامی وجود دارد، اما نظام سیاست جنایی اسلامی هنوز تأسیس نشده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، -، دینی، گفتمان، فقه

پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت وظیفه “اجتهاد” در واقع، فهم و حل این دشواره، و تمهید مقدماتی برای “جریان نص در تاریخ” است فقه همان فهم انسان مسلمان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، سیاست، جنایی، -، دینی، تمدن

امام صادق(ع) جابر بن حیان را در علم شیمی راهنمایی میکردند و اسلام را در معرفتی تکبعدی و کوچک محدود نکردند، هرگز نباید نتیجه گرفت که تشدید و توسعه کنترل فقه بر عرصههای زندگی همانا... متن کامل

By مدیر سایت, ago