دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، سیاستگذاری، حقوقی، مجمع، سیاستگذار، محیطی،

از دستگاه دیوانی دولت که درگیر با موضوع محیط زیست است، به راحتی بتواند تنگناها و مشکلاتی را که جنبه عمومی داشته و کلیت محیط زیست را خدشه دار کرده اند، شناسایی و به مبادی ذیربط و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رویکرد عینیّت گرا (مسئله -محور)6. رویکرد آرمان گرا (هدف گرا)7. رویکرد خیال پرداز (توّهم گرا)مدل فرآیندی/ مدل نهادی/ مدل گروهی/ مدل نخبگان/ مدل جریان ها و دریچه ها/ مدل نظریه بازی/ مدل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

هسته‌ای، خلیج‌فارس، سیاست، ایران،، منطقه‌ای، بین‌المللی

تنها ابزار دیگری از اامپریالیسم غربی و آمریکا است(El-Hokayem,2006:p6-7).با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران و اتخاذ مواضع... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

جنایی، سیاست، آزادی، امنیت، در‌این، –

آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود این درهمشدگی مفهوم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-، جنایی، سیاست، مدرنیته، حقوق، فلسفی

داده ها و مدل های غربی سیاست جنایی بزند؟ آیا عناصر عینی و معرفتی حقوق مدرن توانسته اند در جدال میان مدرنیسم حقوقی و سنت گراییِ حقوقی، بر عناصر عینی و معرفتیِ دکترین های سیاست جنایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب آغاز عصر تعقّل، پایان عصر ترجمه و نقلزدگی است اما پرسش اصلی این است که نقد علوم انسانی و اجتماعیِ غربی را – که نشانه آغاز عصر تعقّل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرضیهی این سؤال نیز همانطور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: “مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت... متن کامل

By 92, ago