دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکومت، فقه، سوره

عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکومت، فقه، سوره

عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، قرآن، فقهی، پیامبر، قبح، نص

کیفری، عضو کمیسیون دولتی تقنین و استاد حقوق اسلامی و تطبیقی در دانشگاه قاهره – بر ضرورت فهم تعاملمحورانهی نص و واقعیت در تفسیر قرآن و عواقب سوء تفسیر لفظی و غیرتأویلیِ کتاب الله... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جرمانگاری، کیفری، جنایی، شریعت، فقه

جوانان به کلانتری غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد»899. با‌این حال، مقامهای پلیس بر اساس پیشفرضهای خود از جمله‌این که اجرآیاین گونه کاهش جرایم به ویژه تجاوز، مزاحمت و… شده و اجرای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصالح، مصلحت، مرسله، فقه، احکام، شیعه

ط احکام شرعی گفته شده که اهل سنت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم(ع) و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد و درگیر شدن در مسائل حکومتی و ضعف حاکم بر اصول فقهشان به اموری مراجعه میکنند که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، احکام، مصالح، فقه، عقل، شریعت

نیست. سقف و آرمان حیات جمعی را از جمله باید در نظریههای عدالت جست487. آلی بودنِ مصلحت عمومی بدین معناست که حال که تحول و تطور زندگی جمعی انسان به گونهای بوده که حفظ اصل و اساس آن امروز... متن کامل

By مدیر سایت, ago