دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، گزاره، مجموعهای، کاذب، معیاری، بلانشارد

صدقی شروط لازم و کافی صدق هر گزارهای را بیان میکند.2. بنا به نظریه انسجام صدق ، صدق هر نظریهای به انسجام آن با نظام باورها است.3. صدق یک نظام در مثال مذکور برای من به انسجام آن با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، باورهای، میگوید، متعارض، واقعیات، واقعیاتی

میتوان آن را به این گونه تقریرکرد:1. اگر صرف انسجام باورها شرط کافی صدقشان باشد، باید هر مجموعهی منسجمی از باورها صادق باشد.2. اما هر مجموعهی منسجمی از باورها صادق نیست؛ چرا که برخی با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، جدایی، اشکالات، باورهای، نسبیت، کاذب

ر نظریه انسجام توجیه یاد میشود، با توجه به تحلیل پویمن، پولاک و هارمان خواهیم پرداخت که با توجه به تقریرهایی که هر یک از آنها دارند، مجموعاً شش اشکال میشود. در نهایت در فصل آخر به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، بازنمودهای، گرایان، مجموعهای، باورهای، گزاره

ه و نظیر واقعیات دیگر علمی صادق است؛ به این جهت که آن با نظامی از باورهای علمی منسجم است. آنچه سبب اشتباه شده است، این فهم غلط است که با اندک مسامحهای میتوان آن را چنین تقریر کرد که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اما باز خانم هاک186 به این اشکال رشر پاسخ میدهد، ایشان میگوید که به نظر بتوان از بلانشارد در مقابل اشکال رشر دفاع کرد؛ چرا که میتوان استدلال کرد که فرض کنیم بنا به بدترین فرض، الف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، براون، عقلانیت، مدعیات، رچر، (نگ.

و نه نتیجه‌ی ضروری آن. بعلاوه هرگز «بزرگراهی به سوی صدق»156 نیز نمی‌باشد (نگ. رچر 1993: 52). لیکن به نظر می‌رسد که مفهوم صدق در تفکر ما در باب موضوعات شناختی آنچنان به شکلی عمیق ریشه دارد... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ی قضاوت عقلانی هارولد براون است: یک پاسخ به‌جا مانند یک قضاوت عقلانی مناسب را نباید با توافق و انطباقی ساده اشتباه گرفت، چراکه تشخیص، ارزیابی و قضاوت انتقادی (مفهوم نقد کرداری شراگ)... متن کامل

By 92, ago