دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عربی،، ، صفت، (لغ)، (لغ) ، مصدر

ی کند از ذات آن شخص پادشاه نیز همین حال را دارد به ذات الهی که انتظام مملکت به ذات اوست چنانکه انتظام وجود ممکنات به وجود باری تعالی است. (آنندراج) حاکی: صفت عربی، نعت فعلی از حکایت.... متن کامل

By مدیر سایت, ago