دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ج) تهاتر قضایی:در مواردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار می باشد که بعدا پس از طرح دعوی در دادگاه حقانیت او ثابت می شود و دادگاه رای به تهاتر آن دو می... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صلح، تسلیحات، متعارف، حافظ، حقوق، امنیت

حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود که مقرر می دارد : (( هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری... متن کامل

By 92, ago