دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اینترنتی، اینترنت، آنلاین، عقاید، مصرفکنندگان، مصرفکننده

در محیط بازار الکترونیکی خرید گروهی به عنوان شکل موثری از تجارت الکترونیکی محسوب میشود. به دنبال افزایش بازارهای اینترنتی،خواسته های مشتریان نیز سریع تغییر می کند.ارزیابی روشنی... متن کامل

By 92, ago