دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکالت، عقد، وکیل، عزل، ق.م، عقدی

ی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد... متن کامل

By مدیر سایت, ago