دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، عقد، قرارداد، سفارش، التزام، روایات

د اجاره می‌باشد. چنین نیست که منافع درخت چیزی باشد و ثمره درخت چیز دیگر که از اصل تبعیت می‌کند. بنابراین اجاره کردن درخت به معنای تملیک منافع آن است که از آن جمله میوه درخت می‌باشد. ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، ملکیت، مبیع، عقد، قرارداد، معارض

ت و مالیت وجود ندارد. دلیل اینکه ملکیت وجود ندارد آن است که بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است و تا زمانی که ملکیت موضوع و معروضی نداشته باشد تحقق نمی‌یابد. و از آنجا که امور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اجاره، عقد، قرارداد، مستأجر، مستأجره، بیع

میان عقد بیع و انتقال مالکیت اختلاف زمانی قائل شویم که آنگاه معارض قوانین موضوعه و فقه خواهد بود. ضمن اینکه بیع معلق دانستن این قرارداد اشکالات دیگری نیز دارد که بیان خواهد شد.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اجاره، بیع، عقد، قرارداد، مستأجر، اقساط

شرط، ظهور دارد در جعل حق برای مشروط‌له نسبت به مشروط علیه و به همین جهت قاعده سلطنت در حق، مانع از نفوذ تصرف منافی با حق می‌باشد و لذا تصرفات منافی باطل است؛ زیرا تصرف مزبور از سوی... متن کامل

By مدیر سایت, ago