دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فضیلت، معرفت، معرفت‌شناسی، نظریه‌ی، زگزبسکی، عقلانی

ی کارکرد درست توضیحی درباره ی نحوه ی تعامل فاعلان معرفت در این اجتماع های معرفتی عرضه نمی کند در حالی که وجوه اجتماعی معرفت در معرفت شناسی فضیلت گرا توضیحی بهتر می یابد.520 به نظر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

«الگوی خوب نه فقط می تواند به ما نشان دهد که کدام عواطف خوب اند، چگونه باید امور را دریابیم، چه باید یا می توانیم بکنیم و خوب است که چه نتایجی را به بار آوریم بلکه نشان می دهد که باید... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، معرفتی، عقلانی، خودآیینی، باورنده، باورهای

فقدان حجیّت در زندگی انسانی را می بینیم. به نظر من، باید دوباره به حجیّت معرفتی بازگشت اما این بار در قالبی جدید».1036 مراجع اخلاقی و عقلانی حجیّت خود را از طرقی متفاوت به دست می آورند.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خودآیینی، معرفتی، عقلانی، باورنده، خودآیین، معرفت

خردورزی فرد انسان را از او نمی ستانند و او قادر است از توان عقلانی خود در زمینه های مختلف فکری، به ویژه در باورهای حساسیت زای اخلاقی، دینی و سیاسی، استفاده کند. اما اگر باورنده در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، فروتنی، معرفتی، آن‌ها، باورنده‌ی، اخلاقی

ی تفاسیر و فهم های دینیِ جدید بدون توجه به پشتوانه های معرفتی آن ها و صرفاً به منظور کنار نهادن فهم های موجود است. آنچه باورنده ی متدیّن را در دستیابی به شجاعت و احتیاط عقلانی و تنظیم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، باورهای، خودآیینی، دینی، آن‌ها، اخلاقی

سرشتی اجتماعی دارد، فرایند باورآوری، اکتساب، اصلاح و انتقال معرفت، به ویژه در مورد باورهای متأملانه، فرایندی جمعی است. آموزش ها و پژوهش های علمی غالباً به صورت جمعی و با همکاری... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، شجاعت، دینی، معرفتی، آن‌ها، فضیلت

دست کم، به نظرشان ترسناک می رسد.960 بر این اساس،«آنکه شجاعت عقلانی دارد کسی است که به رغم تهدید یا آسیب احتمالی و به ویژه، به رغم داوری یا باوری بدین مضمون که فعالیت مورد نظر خطرناک یا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیح مجملِ ارائه شده در بالا درباره ی گشودگی ذهنی به ملاحظات پیش گفته وفادار است. این توضیح گشودگی ذهنی را یک مفهوم اخلاقی غلیظ و فضیلتی مربوط به منش و انگیزش عقلانیِ فاعل معرفت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، دینی، پارادایم، دین، بازسازی، معارف

آن سو، ظاهر شدن تجربه دینی با تمام نهفتگی و پیچیدگیهایش در مدلها (خصوصاً ظاهر شدن اسلام در مدلبندی دلماس مارتی و توتالیتر دانستن دین در نظام هی سیاست جنایی از نظر وی)، بیش از هر چیز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی... متن کامل

By 92, ago