دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، عدالت، سیره، اسلام، عقلا، حقوقی

است917.‌ایشان متذکر شدهاند اهمیت و سهم عرف در استنباط و کشف احکام شرعی تا جایی است که برخی اندیشوران، شناخت عرف و عادات مردم را یکی از مقدمات اجتهاد برشمردهاند918. با‌این که عرف در فقه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، عدالت، اسلام، سیره، عقلا، حقوقی

از فقه و اجتهاد با مقتضیات زمانه و ناهمسویی‌این تبیینها با اقتضائات لازم برای بومیسازیِ فقه، چه عناصر و تبیینها امیدبخشی به روی ما باز است؟ میخواهیم از آن روزنهها نور بجوییم و پرتو... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً رابطه حقوق مدرن با حقوق دینی چیست؟ ثانیاً‌آیا‌این دو، در چهار جهتِ هدف، منبع، روش و مرجع صالحِ راهبردساز با هم... متن کامل

By 92, ago