دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

علم و عملش یکی می شود و همان گونه که علم و قدرت مجردات نسبت به موجودات، عین یک دیگرند.236 صدرالمتألهین در جای دیگری می گوید: در نفس، پیش از آن که به تجرد تام دست یابد، دو جهت است: جهت... متن کامل

By 92, ago