چشم می خورد که امروزه از فضایل/ رذایل اخلاقی به شمار نمی آید.557 با این حال، مصادیق اوّلیه و خاص این کمال، همچون “حکمت”، “شجاعت”، “صداقت”، “وفا”، “شرافت” و... متن کامل

چشم می خورد که امروزه از فضایل/ رذایل اخلاقی به شمار نمی آید.557 با این حال، مصادیق اوّلیه و خاص این کمال، همچون “حکمت”، “شجاعت”، “صداقت”، “وفا”، “شرافت” و... متن کامل

بسیار شبیه «خواست»، «امید» و «انتظار» و مرتبط با آن هایند، به گونه ای که تفکیک کامل آن ها از یکدیگر میسّر نیست. ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی از این شباهت و ارتباط چنین یاد کرده... متن کامل

بسیار شبیه «خواست»، «امید» و «انتظار» و مرتبط با آن هایند، به گونه ای که تفکیک کامل آن ها از یکدیگر میسّر نیست. ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی از این شباهت و ارتباط چنین یاد کرده... متن کامل