دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، فضیلت، فضایل، نظریه‌ی، ویژگی‌های، زگزبسکی

بسیار شبیه «خواست»، «امید» و «انتظار» و مرتبط با آن هایند، به گونه ای که تفکیک کامل آن ها از یکدیگر میسّر نیست. ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی از این شباهت و ارتباط چنین یاد کرده... متن کامل

By 92, ago