دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، احکام، مصالح، عقل، فقه، شریعت

و مصلحتاندیشی نیز در تفکر شیعی رونق پیدا کرد تفکر شیعی در مبنای کلامی، قائل به حسن و قبح عقلی بوده و افعال خداوند را تابع مصالح واقعی میداند فقیهان امامیه در پذیرش “عقل عملی” به... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، فقه، حقوق، عمومی،، -، امنیت

فلسفه تشریع امر به معروف میفرمایند: “والأمر بالمعروف مصلحهٌ للعامه”471 مصلحت، مفهومی گسترده و فراگیر است که با عناوین گوناگونی از قبیل عدم مفسده، ضرورت، منفعت، حقیقت، حسن و قبح... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، عقل، -، فقه، احکام، عقلی

باشد یا متنها متعارض باشند، فنونی غیر لفظی (اصول عملیه) طراحی شد و به عنوان راهحلهای اضطراری و کارهایی از سر ناچاری تلقی گردید با توجه به نگرشهای کلامی مسلط، منابعی چون عرف، بنای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، -، فقهی، قرآن، سنتی، مسلمانان

قرآن و سنت است چنبره آموزههای فقهی اثباتی که اذهان فقها و قضات مسلمان را در خود فرو برده است، آنقدر محکم است که میتواند هرگونه تفسیری را که در پی بازخوانی فقه باشد، به حاشیه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، عقل، فرهنگ، تمدن، اسلامى، در‌ایران

فلسفه در ایران از میان رفت392 به راستی این نکته جای تأمل دارد که چه اتفاقی در ایران افتاد که فرهنگِ “عشقمحور”، فرهنگ غالب ما شد؟ فرهنگی که برخلاف “فرهنگ خردمحور”، که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، -، سنتی، عقل

ث از مبانی، از زیرساختها و چراییهایی سخن میگوید که نظام حقوقی بر آن استوار است از این رو، به نظر من، مکتب سیاست جنایی اسلامی وجود دارد، اما نظام سیاست جنایی اسلامی هنوز تأسیس نشده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، -، دینی، گفتمان، فقه

پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت وظیفه “اجتهاد” در واقع، فهم و حل این دشواره، و تمهید مقدماتی برای “جریان نص در تاریخ” است فقه همان فهم انسان مسلمان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، سیاست، جنایی، -، دینی، تمدن

امام صادق(ع) جابر بن حیان را در علم شیمی راهنمایی میکردند و اسلام را در معرفتی تکبعدی و کوچک محدود نکردند، هرگز نباید نتیجه گرفت که تشدید و توسعه کنترل فقه بر عرصههای زندگی همانا... متن کامل

By مدیر سایت, ago