دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، دینی، حقوقی، قاضی، فقه

است. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم از اصول فراقانونی است، نبودِ ماده یا اصل قانونی درباره آن، دلیل بر نبودِ آن نیست719. با‌این وجود، میتوان محتاطانه هم سخن گفت تا نخواهیم اصل مذکور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، دینی، حقوقی، قاضی، فقه

است. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم از اصول فراقانونی است، نبودِ ماده یا اصل قانونی درباره آن، دلیل بر نبودِ آن نیست719. با‌این وجود، میتوان محتاطانه هم سخن گفت تا نخواهیم اصل مذکور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، شاکری، گلپایگانی، فقهی

دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، کاربست هرمنوتیک فلسفی در فرایند فهم متون دینی را جریانی التقاطی دانسته و ابراز داشته است «چون در هرمنوتیک فلسفی، فهم نهایی و مقدس و ثابت از متن وجود... متن کامل

By مدیر سایت, ago