دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض، عقد، مریض، اهلیت، تصرفات، دارائی

4 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از:... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض حاصل نخواهد شد(تحقق اقباض منوط به تحقق قبض می باشد). پس در این گونه موارد، قبض یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه، یعنی ایقاع محسوب می شود. رأی شماره 2661 مورخ 4/12/1316 شعبه یک دیوان عالی کشور... متن کامل

By 92, ago