دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض، عقد، مریض، اهلیت، تصرفات، دارائی

4 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از:... متن کامل

By مدیر سایت, ago