دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، تربیت، آیات، لقای، توحید، مفسّر

تزکیه آن، توحید و هماهنگی برقرار سازد:«باید قرآن از نظر واژه، آیات و سوره یگانه باشد تا بعضی از آن ها بعضی دیگر را شرح دهد و بر دستاوردهای آن تأکید شود تا خواننده آن به مفاهیم وحدانیت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، آیات، تطبیق، «وَ، تلاوت، آیه:

هدایتگریِ عام مییابند و جلوه جاودانه پیدا می کنند. تلاوت کنندهای که این احساس را در خود تقویت کند، خواندن قرآن پایان کار او نیست؛ بلکه مقدمهای برای عمل و حرکت به سوی اهداف قرآنی است؛... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، سوره، قلب، آیات، کریم، «یس»

بلکه به قلب راه یابد575 و شوق متربّیان به سوی عمل افزون گردد تا به کمال خویش نائل آیند.5-1. شوق آفرینیقرآن کریم علاوه بر معرفتبخشی و بصیرتآفرینی، از ابزارهای انگیزشی و برانگیزنده در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، آیات، گزارههای، انذار، جامعنگری، توجّه

ز وجود انسان را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجّه وسعت و تنوّع مخاطبان قرآن و نیز تفاوت و تنوّع طبایع آنها در نحوه تأثیر پذیری، قرآن کریم علاوه بر روشهای گوناگون، ابزارهای مختلفی را... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فصل چهارمویژگی های نگرشی تفسیر تربیتی دنیای پیچیده و شگرف وجود آدمی و «عالم اکبر»ی358 که ساحت وجود او را فراگرفته، ضرورتبخش تربیتی متناسب با این عالم شگفت است. تنوّع ساحتهای وجود... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فضل آراستن ظاهرتزیین کلاممبالغه در عفوتوبهتبشیروسعتهای وجودی مختلفعدلتکلیف به قدر وسعانذارمجازات به قدر خطاکرامتعزّتابراز تواناییهاتغافلاندیشه ورزیتعقلتزکیه تعلیم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رویکرد عینیّت گرا (مسئله -محور)6. رویکرد آرمان گرا (هدف گرا)7. رویکرد خیال پرداز (توّهم گرا)مدل فرآیندی/ مدل نهادی/ مدل گروهی/ مدل نخبگان/ مدل جریان ها و دریچه ها/ مدل نظریه بازی/ مدل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرضیهی این سؤال نیز همانطور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: “مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی... متن کامل

By 92, ago