دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، تربیت، آیات، لقای، توحید، مفسّر

تزکیه آن، توحید و هماهنگی برقرار سازد:«باید قرآن از نظر واژه، آیات و سوره یگانه باشد تا بعضی از آن ها بعضی دیگر را شرح دهد و بر دستاوردهای آن تأکید شود تا خواننده آن به مفاهیم وحدانیت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، آیات، تطبیق، «وَ، تلاوت، آیه:

هدایتگریِ عام مییابند و جلوه جاودانه پیدا می کنند. تلاوت کنندهای که این احساس را در خود تقویت کند، خواندن قرآن پایان کار او نیست؛ بلکه مقدمهای برای عمل و حرکت به سوی اهداف قرآنی است؛... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، سوره، قلب، آیات، کریم، «یس»

بلکه به قلب راه یابد575 و شوق متربّیان به سوی عمل افزون گردد تا به کمال خویش نائل آیند.5-1. شوق آفرینیقرآن کریم علاوه بر معرفتبخشی و بصیرتآفرینی، از ابزارهای انگیزشی و برانگیزنده در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، آیات، گزارههای، انذار، جامعنگری، توجّه

ز وجود انسان را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجّه وسعت و تنوّع مخاطبان قرآن و نیز تفاوت و تنوّع طبایع آنها در نحوه تأثیر پذیری، قرآن کریم علاوه بر روشهای گوناگون، ابزارهای مختلفی را... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، قرآن، فقهی، پیامبر، قبح، نص

کیفری، عضو کمیسیون دولتی تقنین و استاد حقوق اسلامی و تطبیقی در دانشگاه قاهره – بر ضرورت فهم تعاملمحورانهی نص و واقعیت در تفسیر قرآن و عواقب سوء تفسیر لفظی و غیرتأویلیِ کتاب الله... متن کامل

By مدیر سایت, ago