دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دین، قرائت، دینی، دستاوردها، در‌این، دین،

مفسّر» بوده و نقد به معنای قدیم، نقدِ تفسیری بوده است. از آنجا که در دنیای قدیم،‌این اعتقاد وجود دارد که «نظام عالم» نظام احسن است، کار عقل تنها فهم و تفسیر آن بوده است. پرسش و نقدی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دین، دینی، قرائت، اخلاق، اخلاقی، در‌این

مباحث معرفتشناسانهای دامن زد که در نهایت، رویکرد‌ایدئولوژیک به فقه و نصگراییِ کمتوجه به عقلانیت را مورد نقد قرار میداد. نباید فراموش کرد هنگامی که سیاست متمدنسازی شکست میخورد،... متن کامل

By 92, ago