دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیات، مالیاتی، حقوق، وصول، حقوقی، مؤدیان

در وصول، میتواند برای یکی بیش از دیگری باشد. در این مورد میتوان به مؤدیانی که فعالیت آنها مشمول مالیات بر حقوق میباشد و مؤدیانی که فعالیت آنها جزو مشاغل مشمول مالیات بر درآمد مشاغل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیات، مالیاتی، عدالت، وصول، مؤدیان، مالیاتها

سلطه خویش را از دست میدهد.239این بدین معنی است که اشخاص ذینفع و یا مؤدیان مالیاتی نباید در معرض زیان از ناحیه وضع قوانین جدیدی که دربردارنده حکمی متفاوت با قوانین سابق است، قرار گیرند... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیاتی، مالیات، درآمد، عدالت، حقوق، مؤدیان

تمامی افراد جامعه فارغ از قومیت، جنسیت، رنگ پوست و … میباشد. این اصل در بحث وضع مالیات بر این نکته تأکید دارد که قوانین مالیاتی میبایست به صورت یکسان، برای تمامی اشخاص جامعه حق و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیاتی، مالیات، عدالت، شکلی، هزینههای، مالیاتی،

ش اصل بهای خدمات اگر چه راهی برای برقراری عدالت مالیاتی است204 لیکن پذیرش آن، به عنوان مبنایی جهت اخذ مالیات متناسب و عادلانه با اشکال روبروست، البته ما نیز نمیتوانیم به طور کلی این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عدالت، مالیاتی، مالیات، درآمد، ماهوی، مالیاتها

رسیدگی عادلانه و بیطرفانه به پروندههای مالیاتی میباشد. اعمال مجازاتهای قانونی و متناسب از دیگر کارایی مفهوم عدالت در این مرحله به شمار میرود. نظر به تعدد حوزههای مالیاتی و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیاتی، عدالت، قضایی، استقلال، دادرسی، آراء

در دو مرحله قابل بررسی است که نخست مرحله آن مربوط به تعیین و نصب اعضای مزبور و پس از آن در مقام انجام وظیفه.312 مفهوم استقلال نیز بدین معنا است که دادگاه در صدور رأی تحت تأثیر سایر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیاتی، دادرسی، قضایی، حقوق، علنی، بیطرفی

ه گرفته و اساساً محاکمهای است که از طریق مکانیزمهای مناسب قضائی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم انجام میگیرد.294 بنابراین در مبحث عدالت رویهای گفتگو بر سر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مالیاتی، کیفری، مجازات، عدالت، حقوق، جرایم

گیرد و بررسی شود که اصول عدالت کیفری مالیاتی با چه هدفی وضع و اعمال میشوند. بخشی از این اصول باید در هنگام تعیین سیاستهای کیفری مالیاتی اعم از سیاستهای تقنینی، اجرایی و قضایی، برای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

از مدتها پیش بر سر این مسئله که مالیاتها در چه زمانی، بر چه موارد و به چه میزانی باید وضع شوند اختلاف نظر بوده است و هر گروهی شروطی را بری آن برگزیده است. برخی از اندیشمندان شروطی چون... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

از طرف دیگر چنانچه عدهای از اشخاص بواسطه اعمال نظریه مرور زمان مشمول نوعی معافیت قرار گیرند و عدهای سر موعد مقرر به ایفای تکلیف قانونی خود بپردازند، نوعی نابرابری و تفاوت ایجاد... متن کامل

By 92, ago