دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اما واقعاً پس از‌این همه سال از تأسیس‌این مراکز و رشد گفتمانهآیاینچنینی در حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور، چه بروندادی به جز تألیف چند جلد کتاب حاصل شده است؟‌آیا واقعاً علوم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازات، قصاص، دیه، جرایم، فقهی، مجلس

ن مسئولیت کیفری ندارد و صرفاً فصل جدیدی تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربینی اطفال و نوجوانان» آمده است که در آن سعی شده تا حدودی سن، نوع و میزان مسئولیت کیفری و نحوه اجرای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

زیست‌محیطی، کدگذاری، بومی‌سازی، داده‌بنیاد، داده‌ها، مجلسعنوان نوشته :مقاله ای با کلمات کلیدی:

است. همانطور که در این جدول نیز مشخص شده است، مطالعه مورد D و E ناظر به دو مطالعه مجزّای اشاره شده در مطالب فوق می‌باشد. نکته شایان ذکر آنکه تعداد مصاحبه‌های ذکر شده بر مبنای تحقّق... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

زیست‌محیطی، کمیسیون، رئیس، مجلس، کمیته، جمهورتحقیق با موضوعدرباره :

ضرورت توسعه نقش حکمرانی و حاکمیتی مباحث توسعه پایدار بر تمامی امور این کمیته را به مجمع عمومی توسعه پایدار ارتقاء داد.ارتقاء جایگاه توسعه پایدار در ساختار سازمان مللPK52در فاز نخست... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، سیاست، تمدن، جنایی، علمیه، فقهیکنکاشی درتحقیقی با کلمه کلیدی:

در‌این کارکرد حاصل شده، پذیرش روحانیت به عنوان گروه مرجع در نسلهای جدید دچار آسیب شده است619. مهمترین تهدید در‌این خصوص، عدم تعریف مشخص از جغرافیای مشترک سه فرهنگ دینی، ملی و غربی... متن کامل

By 92, ago