مقاله ای با کلمات کلیدی: نوشته ای با کلمه کلیدی:

شکل شماره 3-2: سیر تطور کدها تا تئوری در نظریه داده‌ بنیاد3-3-1- کدگذاری بازکدگذاری باز به عنوان‌گذاری یا نام‌گذاری رویدادها و پدیده‌ها براساس داده‌ها اشاره دارد؛ مفاهیم و مقوله‌ها... متن کامل