دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حمد، مدح، شفاعت، قیام، قوم، اللَّهِ

رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ سپس حضرت مرتضى على علیه السّلام را مخاطب ساخته فرمود که اى على بدرستى که پروردگار من مرا مالک شفاعت اهل توحید از امتم گردانید و منع کرد شفاعت نمودن مرا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حمد، مدح، شفاعت، قیام، قوم، اللَّهِ

رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ سپس حضرت مرتضى على علیه السّلام را مخاطب ساخته فرمود که اى على بدرستى که پروردگار من مرا مالک شفاعت اهل توحید از امتم گردانید و منع کرد شفاعت نمودن مرا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مِنْ، عَنِ، عَنْ، أَبِی، حمد، قَالَ

رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ سپس حضرت مرتضى على علیه السّلام را مخاطب ساخته فرمود که اى على بدرستى که پروردگار من مرا مالک شفاعت اهل توحید از امتم گردانید و منع کرد شفاعت نمودن مرا... متن کامل

By 92, ago