دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، کیفری، حقوقی، معاهدات، -، بینالمللی

مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشان میدهد در اکثر این معاهدات، قواعدی از حقوق کیفری وضع شده است که کشورها را ملزم میکند حقوق داخلی خود را با توجه به مفاد معاهده اصلاح نمایند964 ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، کیفری، معاهدات، حقوقی، بینالمللی، کنوانسیون

معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان یک تعهد بینالمللی و برای رهایی از مسؤولیت بین المللی انجام می پذیرد. اما در سایر موارد، فرایند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت... متن کامل

By 92, ago