دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معنوی، قرآن، آیات، مؤلفههای، معنوی»، «هوش

انعطافپذیری، توجّه به تمام سطوح هوشیاری، همدردی متقابل، وجود حسی مبنی بر داشتن نقش مهمی در یک کل وسیعتر، بخشش و خیرخواهی معنوی و عملی، در جستجوی سازگاری و همسطحشدن با طبیعت و کلّ... متن کامل

By 92, ago