معنوی، قرآن، آیات، مؤلفههای، معنوی»، «هوش

انعطافپذیری، توجّه به تمام سطوح هوشیاری، همدردی متقابل، وجود حسی مبنی بر داشتن نقش مهمی در یک کل وسیعتر، بخشش و خیرخواهی معنوی و عملی، در جستجوی سازگاری و همسطحشدن با طبیعت و کلّ... متن کامل