اما سپهر نشانه ای که رضاشاه در فرهنگ ترسیم کرد، با تمام ابعادش که در بالا آمد شکست خورد. نگاه ملی گرایانه ای که می توانست به یک فرهنگ محتوا محور و سازنده بدل شود، در نیمه راه با... متن کامل