اخلاقی، نظریه‌ی، ناظر، آن‌ها، زگزبسکی، اخلاق

ب نظریه های اخلاقی جدید. مطابق روایت رسمی، اخلاق فضیلت گرا دو تفاوت مهم با دیگر نظریه های اخلاقی دوران جدید دارد: نخست اینکه محور ارزیابی اخلاقی را مفهوم «فضیلت» می داند، به گونه ای... متن کامل