دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

توضیح:شهادت: لا اله الا اللهچهار کلمه : لا – اله – الا – اللهاز سه حرف پدید آمده : لام و الف و هاهفت پاره است : لا – ا – له – ا – لا – ا – للهدوازده حرف است : ل – ا – ا – ل – ه –... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وضیح تأویل های گفتار بیست و پنجم:آفتاب ← ناطق و امام هریک در زمان خود.ماه ← اساس و حجت هریک در زمان خود.کسوف (نور آفتاب و ماه به بدن ها نمی رسد) ← غلبه کردن دشمنان حق (نور توحید به جان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قُرْآنَ، غَسَقِ، الْفَجْرِ، ظهر، نماز، دلوک

آنها را نام برده و بیان داشته است؟ فرمود: آرى، خداى تعالى به پیغمبر خود فرموده:﴿ أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ‏﴾ و دلوک آفتاب زوال و میل آفتاب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قُرْآنَ، غَسَقِ، الْفَجْرِ، ظهر، نماز، دلوک

آنها را نام برده و بیان داشته است؟ فرمود: آرى، خداى تعالى به پیغمبر خود فرموده:﴿ أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ‏﴾ و دلوک آفتاب زوال و میل آفتاب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قُرْآنَ، غَسَقِ، الْفَجْرِ، ظهر، نماز، دلوک

آنها را نام برده و بیان داشته است؟ فرمود: آرى، خداى تعالى به پیغمبر خود فرموده:﴿ أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ‏﴾ و دلوک آفتاب زوال و میل آفتاب است(که... متن کامل

By 92, ago