دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نهاد، هنر، خرده، فرهنگها، امنیت، صداوسیما

ر سراسر کشور، بویژه در نواحی مرزی و هویت واحد مذهبی آنان به رغم تفاوتهای قومی و فرهنگی، از قدرت فرهنگی، امنیتی و اقتصادی فوق العاده ای برخوردارند.خرده فرهنگهای فرهنگی نظیر هواداران... متن کامل

By مدیر سایت, ago