دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، معرفتی، عقلانی، خودآیینی، باورنده، باورهای

فقدان حجیّت در زندگی انسانی را می بینیم. به نظر من، باید دوباره به حجیّت معرفتی بازگشت اما این بار در قالبی جدید».1036 مراجع اخلاقی و عقلانی حجیّت خود را از طرقی متفاوت به دست می آورند.... متن کامل

By 92, ago