دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

2-15-1 تحقیقات خارجیاسنا عبداله و نورمان صالح 2014عبد اله و صالح به بررسی تاثیر ویژگی های چرخه زندگی شرکت بر محافظه کاری پرداختند. به لحاظ نظری و تجربی ثابت شده است که شناسایی دیر هنگام... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سود که معیاری سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد حسابداری محافظه کارانه، فرصت های سرمایه گذاری

این واقعیت که مدیران و شرکتهایشان فروشندگان سهام در طول مدت تصدی گری مدیر هستند، باعث افزایش محرکها برای ارائه بیش از واقع ارزش شرکت می شود. بازارهای مالی نشان داده اند که مدیران... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد حسابداری محافظه کارانه، استانداردهای حسابداری

بر اساس تعریف باسو (1997) دو نوع محافظه کاری قابل استنتاج است: نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است، که محافظه کاری مستقل از اخبار یا محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است. محافظه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد پروژه های سرمایه گذاری، استانداردهای حسابداری

این فصل به بیان ویژگی های متغیرهای تحقیق و تحلیل ماهیت آنها پرداخته و سپس نحوه آزمون فرضیات را به تصویر می کشد. در این فصل هر کدام از فرضیه ها ابتدا مورد تعادل آماری قرار می... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد استانداردهای حسابداری، اندازه موسسه حسابرسی

ج- تغییر حسابرس گاه حسابرس مستقل، قربانی تلاش های شرکت برای بازیابی اعتبار خود می گردد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان تغییر حسابرس پس از تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع هزینه حقوق صاحبان سهام، استانداردهای حسابداری

براساس کلیت این تحقیق که تاثیر کیفیت سود را بر درماندگی مالی شرکتها مورد بررسی قرار می دهد باید بیان نمود شرکتها باید از طریق کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، شرکت پذیرفته شده در بورس

گارسیا لارا و همکاران (2009) با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت های ورشکسته انگلیسی و مقایسه آن با شرکت های غیر ورشکسته پی بردند که شرکت های ورشکسته در چهار سال قبل از ورشکستگی سودهای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

محافظه کاری حسابداری، شرکت های پذیرفته شده

5/28 08/18 000/0 محافظه کاری403/0 66/2 008/0 اندازه شرکت719/1- 49/14- 000/0 اهرم مالی32/7- 27/12- 000/0 نسبت فرصت های رشد296/0 9/10 000/0 Adjusted R-Squared 0/659F stst. (p.value) (0/000)13/288D.w stat. 2/176 منبع نرم افزارSpssبا توجه به نتایج بدست... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اندازه گیری محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری

امکان اندازه گیری اثرات برخی از عوامل نظیر عوامل سیاسی،فرهنگی و اجتماعی که مسلما بر شاخص محافظه کاری حسابداری اثر گذار هستند،برای محقق امکان پذیر نبوده است. 5-4- پیشنهاداتدر این قسمت... متن کامل

By مدیر سایت, ago